Stacks Image 20
Třídění, kontrola a úprava dílů a výrobků.

Důraz je kladen na rychlost reakce na zadání a profesionální provedení zakázky v souladu s výše zmíněnými normami ISO.

Naše firma disponuje širokou základnou vyškolených pracovníků, což nám umožňuje v krátkém čase zpracovat i velmi objemnou zakázku.

Je možné nás oslovit na všech uvedených kontaktech v kteroukoli výše uvedenou dobu.

Komunikaci se zákazníkem a převzetí zakázky zajišťují v českém, německém, ruském a anglickém jazyce
specialisté logistiky a obchodu.

Každý pracovník podílející se na provedení zakázky prochází školeními zaměřenými na bezpečnost a organizaci práce a ostatními nutnými školeními ve spojitosti s naším systémem jakosti. Znalosti a dodržování stanovených pravidel jsou průběžně ověřovány, doplňovány a případně obnovovány.

Realizaci zakázek řídí zkušení mistři. Ti zajišťují komunikaci s kontaktní osobou zákazníka, seznamují pracovníky s postupem provádění zakázky, zajišťují dohled a průběžnou kontrolu kvality a vedou záznamy o průběhu zakázky.

Zejména dbáme na trvalou a vysokou motivaci všech našich pracovníků.

Jsme vybaveni běžným nářadím, tj. šroubováky, skalpely, pinzetami, lakovými značkovači, světelnými lupami, štípacími kleštičkami a základními měřidly. Dále disponujeme soustruhy, frézkami, vrtačkami a bruskami
s příslušným nářadím. Méně obvyklé pomůcky, nářadí nebo speciální stroje či měřidla zajišťujeme po dohodě se zákazníkem nebo příjemcem služby. Jsme rovněž vybaveni digitální technikou, umožňující prostřednictvím elektronické pošty operativně projednávat případné změny a problémy vyžadující vizuální konfrontaci.
V našich provozovnách jsou profesionálně vybudovaná pracoviště, včetně oddělených pracovišť pro vyfuko-
vání/čištění tlakovým vzduchem. V provozovně Hořovice je rovněž vybudováno ESD pracoviště pro zpracová-
ní dílů a výrobků citlivých na elektrostatický výboj (v případě nutnosti jsme schopni okamžitě toto pracoviště vytvořit i v ostatních našich provozovnách). K těmto pracovištím přiléhají skladové prostory v odpovídající velikosti.

Podmínky realizace zakázky (pro třídění, kontrolu a úpravu dílů a výrobků)

Zakázka je realizována v souladu s podmínkami realizace zakázky a zadáním uvedeným písemně ve formuláři zadání - specifikací zakázky (FM 03 – 003).

• Pokud není dohodnuto jinak, doba reakce 4 pracovníků na vzdálenost do 50 km od sídla firmy je 2 hod,
do 100 km 3 hod, do 150 km 4 hod.

• Zákazník ručí za aktuálnost a správnost poskytnuté dokumentace vzorků a příloh.

• V rámci zajištění principu FIFO při realizaci zakázky zákazník určuje, v jakém pořadí mají být jednotlivá balení
zpracována a to buď očíslováním nebo seznámením pracovníků SORTTEAM s odlišením jednotlivých výrob-
ních dávek ve svých dokumentech.

• V případě práce v prostorách zákazníka zajišťuje zákazník vhodné podmínky pro realizaci zakázky.
Tzn. osvětlené, dostatečně temperované prostory, popř. pracovní stoly.

• Není-li v zadání – specifikaci zakázky (FM 03 – 003) v kolonce „specifické požadavky zákazníka“
zákazníkem požadováno jinak, jsou díly při předání zákazníkovi po realizaci zakázky označeny následujícím
způsobem:

Dobré upravené či vytříděné díly budou označeny z vnější strany na každém balení průvodkou zelené barvy, na které je uvedeno číslo zakázky Sortteam s.r.o., název, číslo dílu zákazníka, stručný popis provedeného úkonu, množství, datum uvolnění, podpis a identifikační razítko pracovníka provádějícího uvolnění.

Vadné díly budou označeny z vnější strany na každém balení zadržovací průvodkou červené barvy, na které
je uvedeno číslo zakázky Sortteam s.r.o., název, číslo dílu zákazníka, popis vady, množství, datum uvolnění, podpis a identifikační razítko pracovníka provádějícího uvolnění.

Průvodky jsou vyplněny v českém jazyce při práci v ČR nebo anglickém jazyce při práci v zahraničí.

• Jsou-li předmětem zadání díly s dokumentační povinností (D díl – 15 let archivace) a požaduje-li zákazník
s dokumenty o zakázce takto nakládat, uvede tuto skutečnost v Zadání – specifikaci zakázky (FM 03 – 003)
v kolonce „specifické požadavky zákazníka“

• Zákazník je o výsledku třídění a úprav informován po ukončení zakázky prostřednictvím a v rozsahu zprávy
o provedení zakázky (FM 03 – 004) v komunikačním jazyce (AJ, NJ, ČJ) zákazníka. Průběžné informace
o výsledcích třídění a úprav poskytujeme na vyžádání (telefonicky, fax, e-mail).

• Fa Sortteam s.r.o. nepožaduje po svých drobných dodavatelích (dopravci, dodavatelé pracovních sil)
certifikaci dle ISO 9001 2000.

• Podmínky realizace zakázky pozbývají platnost, pokud je jejich obsah změněn ujednáním jiné smlouvy
mezi zákazníkem a fa Sortteam.

Stacks Image 27
Stacks Image 30
Stacks Image 33
Stacks Image 36
Stacks Image 12